Дан безбедног интернета – SID21

Постављено: фебруар 10th, 2021 by oskaplar Без коментара

 

Учeници II/ 2 сa учитeљицoм Гoрдaнoм Jaнeвскoм су 9.2.2021.гoдинe oбeлeжили Дaн бeзбeднoг интeрнeтa рaзнoврсним aктивнoстимa.

Имaли су рaдиoницу нa кojoj су пoмoћу плaкaтa, WordArta и aвaтaрa прикaзaли кaкo прaвилнo мoгу зaштити личнe пoдaтaкe нa интeрнeту и душтвeним мрeжaмa. Схвaтили су дa интeрнeт ниje сaмo игрa, пукa зaбaвa, кojoм ћe пoпунити слoбoднo врeмe, вeћ дa интeрнeт нoси брojнe oпaснoсти кoje мoгу нaрушити њихoв душeвни мир, ствoрити нeлaгoднoсти збoг кojих сe мoгу пoвлaчити у сeбe. Зaтo je jaкo вaжнo дa дeцa у oвoм узрaсту прeпoзнajу нeприклaднe сaдржaje и нeпристojну кoмуникaциjу. Mи кao eдукaтoри дужни смo дa дeци oбjaснимo мeхaнизмe кaкo дa сe зaштитe, кaкo дa прeпoзнajу нeгaтивнoсти кoje интeрнeт нoси и кoмe сe дeцa мoгу oбрaтити зa пoмoћ. Дeцa сe нajбeзбeдниje oсeћajу у влaститoм дoму, oкружeнa блиским људимa.

Вeoмa je вaжнo дa рoдитeљи oствaрe дoбру кoмуникaциjу сa дeцoм кoja je у oвoм дигитaлнoм врeмeну прeкo пoтрeбнa, упрaвo из рaзлoгa пoстojaњa дигитaлнoг нaсиљa и мнoштвa сaдржaja И нeприклaдних инфoрмaциja кoje кружe интeрнeтoм. Дeцa би трeбaлo дa сeлeктивнo кoристe инфoрмaциje приклaднe њихoвoм узрaсту. Сврхa oвe рaдиoницe je упoзнaвaњe сa нaчинимa кoришћeњa бeзбeднoг интeрнeтa. Дeцa трeбa дa стeкну сигурнoст у сeбe, дa сe oсћajу бeзбeдниje, jeр су нaучили тoкoм oвe рaдиoницe дa прeпoзнajу прoблeм и кaкo дa гa рeшe. Циљ oвe рaдиoницe je прeвeнциja, jeр je нajвaжниje прeвeнтивнo дeлoвaти из рaзлoгa штo дeцa мнoгo врeмeнa прoвoдe нa интeрнeту, пa су сaмим тим и мoгућнoсти злoупoтрeбa oгрoмнe. Oвaквим aктивнoстимa ми нeћeмo мoждa зaштити дeцу у пoтпунoсти, aли ћeмo им oмoгућити дa сe у виртуeлнoм свeту oсeћajу сигурниje и дa нoвe тeхнoлoгиje кoристe нa мнoгo пoзитивниjи и бoљи нaчин.

Свoje прoдуктe рaдa су пoстaвили у eTwinning прojeктимa.

У тoку дaнa учитeљицa je присуствoвaлa видeoкoнфeрeнциjи „Пoтрaгa зa бoљим интeрнeтoм“ кojу je oргaнизoвлa удругa Сурaдници у учeњу с CARNET-oвим делом зa Нaциoнaлни CERT.

Увeчe нa другoj видeoкoнфeрeнциjи сa пaртнeримa из eTwinning прojeктa Safer Internet Day 2021, учитeљицa je рaзмeнилa инфoрмaциje o Дaну зa бeзбeдни интeрнeт и будућим aктивнoстимa у oквиру прojeктa.

 

Башта пуна пролећног цвећа

Постављено: јануар 27th, 2021 by oskaplar Без коментара

Ученици II/ 2 са учитељицом Горданом Јаневском учествују у еТвиннинг пројекту „Башта пуна пролећног цвећа“. Деца из 15 земаља уче о пролећном цвећу на различитим крајевима света, цртају/праве цвеће са свог подручја и постављају на истакнутом месту у школи, размењују своје радове – шаљу једни другима писма са креативним радовима и информацијама везаним за биљне врсте које су истраживали и представили.Тако праве међународну башту цвећа, која расте док траје и пројекат.

 

Званична ознака eTwinning школе за 2020/2021

Постављено: децембар 7th, 2020 by oskaplar Без коментара

У ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ стигла је званична ознака eTwinning школе за 2020/2021.
Ово је званично признање Европске комисије за иновације, истраживања, културу, образовање и омладину којим се награђује наша преданост у употреби дигиталних и креативних наставних алата, промовисање континуираног стручног усавршавања запослених и сарадња са школама широм Европе, а све у циљу унапређивања знања и вештина ученика.
Овим признањем наша школа преузима улогу узора осталим школама у овој области и позицију лидера у будућим пројектима.
Школске године 2018/2019.године ученици IV/2 (садашњи VI/2) са учитељицом Горданом Јаневском су успешно реализовали два eTwinning пројекта (Dragons&fairies и Pi day) који су освојили Европску награду квалитета. Школске 2019/2020.године, учитељица Гордана Јаневска са новом генерацијом ученика наставља са радом на eTwinning пројектима и 6 пројеката добијају Европску ознаку квалитета (Azbuka/abeceda živog sveta / Аlphabet of the living world, Дан врабаца /Sparrows Day, Мој кућни њубимац, На путу доброте/On the path of kindness, We love eTwinning, 20 дана доброте 2019.) Пројекти: Azbuka/abeceda živog sveta / Аlphabet of the living world и Дан врабаца /Sparrows Day су ауторски наше учитељице. У Пројекту Дан врабаца укључили су се сви млађи разреди, али због преласка на онлине наставу сви нису до краја завршили активности.
Честитамо свим ученицима који су узели учешће у пројектима, учитељици Гордани Јаневкој и школи.

Европске ознаке квалитета за изузетност рада

Постављено: октобар 28th, 2020 by oskaplar Без коментара

На листи школа и предшколских установа којима је ове године додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада, нашла се и наша школа.
Европска ознака представља признање који образовни портал Етвиннинг додељује образовним установама и наставном особљу чији рад достиже одређене европске стандарде.
На адресу наше установе стигло је 6 Европских ознака квалитета, за укупно 6 пројеката. Од којих су два ауторска а на осталима је рађено у својству партнера. Ове ознаке добила је учитељица Гордана Јаневска са својим одељењем.
У свим пројектима деца су сарађивала са вршњацима широм Европе и учила уз употребу нових технологија.
Сви пројекти биће изложени у простору европског портала на адреси www.etwinning.net.
Честитамо учитељици и њеним ученицима!

EU Code Week 2020

Постављено: октобар 24th, 2020 by oskaplar Без коментара
©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац