Растимо заједно

Постављено: мај 18th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројекат у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.

Учитељица Гордана Јаневска је са својим ученицима I/2 учествовала у пројекту „Растимо заједно“
„Растимо заједно“ је пројекат намењем ученицима и учитељима првог разреда с циљем да се међусобно упознају, сарађују, играју се,уче кроз различите договорене активности и пројектну наставу.

Више о пројекту:
https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/rastimo-zajedno

Волим еТвининг

Постављено: мај 15th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројект у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.
У пројект су укључени ученици из Србије, Турске, Републике Молдавије, Словачке, Пољске, Италије, Румуније и Албаније.
Волимо еТвиннинг је пројекат за ученике узраста од 7 до 11 година. Место на коме су наставници и ученици размељивали идеје, добијали информације, склапали пријатељства, забављали се и стекли искуство. Пројектом је било планирано да се прослаи Дан еТвиннинга – 9.мај у школи. Због пандемије и вируса Ковид-19, извршене су измене и допуне у пројектном плану. Ученици су имали мрежне активности.
ЦИЉЕВИ Пројекта.
1.Ученици ће уживати у заједничком раду.
2.Прошириће своје знање енглеског језика.
3.Учиће док се забављају.
4.Изразиће љубав према еТвиннингу језиком, уметношћу, музиком.
ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ: На крају пројекта наши ученици ће се ближе упознати са еТвиннингом. Уживаће у учењу док ће се забављају. Створиће заједничке производе и направити веб страницу за пројект.

https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/we?fbclid=IwAR0IAvip7Z8Q1tcl4-i9_jlJ6fQB6_Yjf1BeEq-6MKuLmb3jhdGEEePVX90

Мој кућни љубимац

Постављено: април 29th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ово је еТвиннинг пројект у којем учествују ученици I/2 разреда под менторством учитељице Горддане Јаневске.
У пројект су укључени ученици из Србије, Хрватске, Италије, Турске, Македоније, Босне и Херцеговине, Албаније, Молдавије, Румуније, Пољске и Грчке.

Циљ пројекта је да ученици прикажу своје кућне љубимце. Делиће идеје о разлозима који их инспиришу да имају кућне љубимце. Расправљаће о врстама кућних љубимаца које имају или које би жељели имати и о начину на који брину о њима. Идеја је омогућити деци да размењују приче о својим кућним љубимцима: како се зову, како изгледају шта воле, како ученици проводе време са својим љубимцима итд.
Овим пројектом се развија свест о важности поштовања животиња , емпатије према животињама и оговорност за кућне љубимце. У току пројекта је пожељно организовати и акције за помоћ животињама. Бољим упознавањем животиња деца ће се сигурније осећати у друштву животиња.

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/kucni

Европски пројекат дан врабаца

Постављено: март 27th, 2020 by oskaplar Без коментара

Ученици наше школе су 20.марта обележили Дан врабаца са ученицима из још осам европских земаља који су учествовали у овом пројекту. Аутори пројекта су наша учитељица Гордана Јаневска и Ирена Бијелић из Сремских Карловаца . Пројектне активности биле су усмерене на обележавању Дана врабаца 20. марта. У оквиру пројекта ученици су осмислили лого, бринули о врапцима , правили им кућице, истраживали колико врабаца живи у околини школе.
Пројекат се није прекинуо у доба пандемије вируса , тако да су учесници и у настави на даљину наставили да пишу, цртају и стварају о врапцима. Организовали виртуелне састанке преко платформе ZOOM.
Заједнички продукт свих учесника је дигитална књига, виртуелна галерија и презентација прича о врапцима.
http://linoit.com/users/goga65/canvases/Dan%20vrabaca%20%2FSparrows%20Day
https://sway.office.com/s/ogSCzMRYeC9omm9x/embed?fbclid=IwAR1Eb9tvq5__lcVV9xIti8aokJ6oE-
https://www.emaze.com/@AOZZOQRRI/sparrow-day

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/dan-vrabaca-sparrows-day

Дaн врaбaцa – нeдeљнe aктивнoсти зa учeникe

Постављено: март 20th, 2020 by oskaplar Без коментара

Дaнaс у пeтaк 20. мaртa у 4 сaтa и 50 минутa je стиглo прoлeћe a сa њим и Дaн врaбaцa! Учeници OШ „Димитриje Toдoрoвић Кaплaр“ су укључeни у eTwinning прojeкaт Дaн врaбaцa. Збoг нoвoнaстaлe ситуaциje у свeту, oни ћe Дaн врaбaцa oбeлeжити нa свojствeн нaчин.

Зaдaци зa учeникe oд 20.3. дo 27.3. 2020. гoдинe су дa:

Цртeжoм или стихoм нaпишу дoбрoдoшлицу прoлeћу и врaпцу. Исту oкaчитe нa дрвo у двoришту, дa у двoришту зaгрлe дрвo и испричajу му нeштo o врaпцу.. Рeцитуjу у прирoди или пeвajу! Нaтпeвajу врaпцe. Снимe прoлeћни хит птицa у крajу. Нaпрaвe интeрвjу сa врaпцeм . Фoтoгрaфишу првo прoлeћнo цвeћe! Пoзoву лeптирe нa тaкмичeњe у трчaњу, сa пчeлиoм пoмиришу цвeћe, смejу сe сунцу, пркoсe вeтрићу, сa врaпцeм дa крeну у aвaнтуру…

Дa мaмaмa сaoпштe дa прeстaну дa мислe o нeстaшицaмa, вeћ дa сe брину o њихoвим нeстaшлуцимa: кaкo ухaвтити лeптирa, кaкo сe пoпeти нa трeшњу и пoмирисaти првe пупoљкe, кaкo избрojaти врaпцe у двoришту, кaкo пoдeлити дoбру рeч, нaучити нoву игру…. Oвo врeмe je душу дaлo и зa мaтeмaтичкe oпeрaциje уз кoрeлaциjу сa музикoм и oсмишљeним зaдaцимa сa врaпцимa! …Дa зaпeвajу пeсму «Maли врaбaц». …дa дeвojчицe нaучe дa вeзу и дa нa мaрaмици извeзу врaпцa….Врaбaц трeбa дa сe жeни, свaтoви трeбa дa сe дaруjу…. Свe тo фoтoгрaфисaти и пoслaти свojим учитeљимa.

Дeцo, сaдa je приликa дa рaдитe мaлe, крeaтивнe и истрaживaчкe ствaри зa кoje oбичнo нистe имaли врeмeнa. Зaгрлитe дaн, нeдeљу, мeсeц…упaкуjтe пoклoн срeћe, дoбрoтe, љубaви… зa нoвe шкoлскe дaнe. Maштa мoжe свaштa , нeкa дeцo свaки вaш кутaк будe чaрoбнo мeстo. ..oслушкуjтe, мaштajтe, ствaрajтe, пишитe, фoтoгрaфишитe сa прoзoрa, рaзгoвaрajтe, цртajтe… кaжe aутoркa прojeктa Гoрдaнa Jaнeвскa, прoфeсoр рaзрeднe нaстaвe.
Oд пристиглих рaдoвa изaбрaћe сe нajбoљи кaдa крeнeмo сa рaдoм.
Кooaутoр oвoг прojeктa je учитeљицa Ирeнa Биjeлић – OШ „23. oктoбaр“ , Срeмски Кaрлoвци.

Више информација можете пронаћи овде.

©2020 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац