You complete my picture – Доврши моју слику

Постављено: мај 25th, 2021 by oskaplar Без коментара

YOU COMPLETE MY PİCTURE – ДОВРШИ МОЈУ СЛИКУ   je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

У овом пројекту ученици су   имали задатак да своју уметничку слику насликају до  пола. Њихове слике завршили су  ученици пројектни партнери у иностранству. Овим пројектом ученици су сарађивали на један необичан и врло занимљив начин. Посебно је  узбудљиво јер не знају каква ће им се слика вратити. Циљ  пројекта је да се побољшавају комуникативне  и естетске компетенције ученика.

Уметник за дан

Постављено: мај 12th, 2021 by oskaplar Без коментара

УМЕТНИК ЗА ДАН /ARTIST FOR A DAY je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Ових дана завршен је пројекат  који говори о Пикасу  и његовим делима.  Пројектом обухваћене су Албанија, Италија, Хрватска, Румунија, Турска и Србија. У пројекту, ученици упознају славног сликара Пикаса и његова дела.  Ученици су активно учествовали и користили  веб алате 2.0. Главни акценат је стављен на неговању надарености код ученика. Као заједнички производ и завршна, сарадничка активност је била да свако од партнера одабере део Пикасове слике  – Девојке која држи голуба у руци, слика рад , проследи и након тога од свих делова је састављена целина.

Чисто окружење – здрав живот

Постављено: април 23rd, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning projekta – Чистo oкружeњe, здрaв живoт!( A clean environment, a healthy life!) и у сусрeту Свeтскoг дaнa књигe и aутoрских прaвa у OШ „Димитриje Toдoрoвић Кaплaр“ у чaст Дaну плaнeтe Зeмљe рeaлизoвaнa je рaдиoницa сa учeницимa II/2 рaзрeдa. Учeници су у библиoтeци шкoлe нa крeaтивaн нaчин уз пoмoћ библиoтeкaркe и учитeљицe илустрoвaли нaслoвнe стрaнe књигa и дoшли дo зaкључкa дa сe знaњeм, читaњeм и учeњeм мoжe зaштити плaнeтa Зeмљa. Сa рaдиoницe упућeнa je пoрукa свим људимa свeтa дa рaзличитим aкциjaмa, личним примeрoм и знaњeм зaштитe плaнeту Зeмљу jeр je нису нaслeдили oд прeдaкa нeгo су je пoзajмили oд пoтoмaкa…Нaстaли рaдoви склoпљeни у jeдну цeлину крaсићe кутaк библиoтeкe.

Пoрeд рaдиoницe у библиoтeци, учeници су цртaли плaнeту, нaпрaвили излoжбу рaдoвa у учиoници и oбojили крунe. Схвaтили су дa свe штo рaдимo, дoбрo или лoшe, зa нaшу живoтну срeдину нajвишe утичe нa нaш живoт. Дaн плaнeтe Зeмљe трeбaлo би слaвити свaкoг дaнa у гoдини. Jeдaн дaн нe мoжe дa прoмeни ништa aкo свaкoднeвним нeoдгoвoрним oднoсoм прeмa живoтнoj срeдини у кojoj живимo, зaгaђуjeмo зeмљу, вoду и вaздух и угрoжaвaмo биљнe и живoтињскe врстe. Oдгoвoрни oднoс прeмa нaшoj Плaнeти кoja нaм дaje живoт je oдгoвoрни oднoс прeмa сaдaшњoсти и будућнoсти зa oпстaнaк живoг свeтa.

Светски дан вода – 22.03.2021

Постављено: март 23rd, 2021 by oskaplar Без коментара
Чувај ме и чуваћу те!
Одељење 2/2 је имало вишедневне разноврсне активности о значају воде, а са истом темом учествују у eTwinning пројектима.
Подсетили су све да искоришћене рациклирајуће материјале не бацају, јер се могу поново искористити, а природа се неће загађивати ( посебно воде) и штедеће се природни ресурси.
Од балона су правили капљице чисте воде, које је све мање и прети опасност да све више људи на Планети буду без воде.
У боцама су слали своје поруке:
„Не загађујте воду, то је природно богатство!
Деца су чувари природе. Она су капи чисте воде, тако драгоцене. Зато поручују – чувајте нас, а ми ћемо чувати – вас, природу, воде, Планету..!
ПУНО ЈЕ НАС, А ПЛАНЕТА ЈЕ ЈЕДНА. ЗАЈЕДНО ЋЕМО ЈЕ ЛАКО САЧУВАТИ!“

Деца подржавају свет/Children support the World

Постављено: фебруар 26th, 2021 by oskaplar Без коментара

ДЕЦА ПОДРЖАВАЈУ СВЕТ/ CHILDREN SUPPORT THE WORLD je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Пројекат укључује децу која сликају своју маскоту или маскоте са маскaмa. Све фотографије су постављене на заједничкој табли – галерији. Циљ пројекта је био пружање менталне подршке свима онима који се боре против пандемије,  подстицању деце на опрез и придржавање безбедносних правила у време епидемије.

©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац