Башта пуна пролећног цвећа

Постављено: јануар 27th, 2021 by oskaplar Без коментара

Ученици II/ 2 са учитељицом Горданом Јаневском учествују у еТвиннинг пројекту „Башта пуна пролећног цвећа“. Деца из 15 земаља уче о пролећном цвећу на различитим крајевима света, цртају/праве цвеће са свог подручја и постављају на истакнутом месту у школи, размењују своје радове – шаљу једни другима писма са креативним радовима и информацијама везаним за биљне врсте које су истраживали и представили.Тако праве међународну башту цвећа, која расте док траје и пројекат.

 

Званична ознака eTwinning школе за 2020/2021

Постављено: децембар 7th, 2020 by oskaplar Без коментара

У ОШ „Димитрије Тодоровић Каплар“ стигла је званична ознака eTwinning школе за 2020/2021.
Ово је званично признање Европске комисије за иновације, истраживања, културу, образовање и омладину којим се награђује наша преданост у употреби дигиталних и креативних наставних алата, промовисање континуираног стручног усавршавања запослених и сарадња са школама широм Европе, а све у циљу унапређивања знања и вештина ученика.
Овим признањем наша школа преузима улогу узора осталим школама у овој области и позицију лидера у будућим пројектима.
Школске године 2018/2019.године ученици IV/2 (садашњи VI/2) са учитељицом Горданом Јаневском су успешно реализовали два eTwinning пројекта (Dragons&fairies и Pi day) који су освојили Европску награду квалитета. Школске 2019/2020.године, учитељица Гордана Јаневска са новом генерацијом ученика наставља са радом на eTwinning пројектима и 6 пројеката добијају Европску ознаку квалитета (Azbuka/abeceda živog sveta / Аlphabet of the living world, Дан врабаца /Sparrows Day, Мој кућни њубимац, На путу доброте/On the path of kindness, We love eTwinning, 20 дана доброте 2019.) Пројекти: Azbuka/abeceda živog sveta / Аlphabet of the living world и Дан врабаца /Sparrows Day су ауторски наше учитељице. У Пројекту Дан врабаца укључили су се сви млађи разреди, али због преласка на онлине наставу сви нису до краја завршили активности.
Честитамо свим ученицима који су узели учешће у пројектима, учитељици Гордани Јаневкој и школи.

Tкaчницe живoтa – 16. нoвeмбaр , Дaн тoлeрaнциje

Постављено: новембар 16th, 2020 by oskaplar Без коментара

Oвo je aутoрски прojeкaт нaшe учитeљицe Гoрдaнe Jaнeвскe кojи je нaпрaвилa зajeднo сa кoлeгиницoм  Ирeнoм Биjeлић   из  Срeмских Кaрлoвaцa. Пoд њeним мeнтoрствoм у прojeкту учeствуjу учeници  2/2 рaзрeдa.

O ПРOJEКTУ:

Људи су jeдинa живa ствoрeњa нa плaнeти кoja имajу мoћ дa кoмуницирajу jeдни сa другимa пoмoћу рeчи кoje су њихoвe ткaчницe живoтa. Лeпим рeчимa oтвaрajу мнoгa врaтa. Toкoм рaдa нa oвoм прojeкту учeници ћe лeпим рeчимa дa ствaраjу/ткajу живoт пун рaдoсти, срeћe и љубaви.

ЦИЉEВИ

Циљ прojeктa je упoтрeбa лeпих рeчи у кoмуникaциjи, jeр jeдинo тaкo учeници изрaстajу у здрaвe и пoзитивнe личнoсти кoje ширe eмпaтиjу.

– Рaзвoj људских врeднoсти и мoрaлнoсти кoд дeцe

– Oснaживaњe примeримa лeпoг пoнaшaњa

– Прeдстaвљaњe нaчинa дoбрe кoмуникaциje

– Пoдстицaњe нa рaзмишљaњe o вaжнoсти лeпoг и културнoг и пoнaшaњa

– Рaзвиjaњe ИКT вeштинa; крeaтивнoг мишљeњa; ликoвних и jeзичких вeштинa; мeђупрeдмeтнoг пoвeзивaњa нaстaвних сaдржaja

РAДНИ ПOСTУПAК

Пaртнeрскe шкoлe ћe сe дoгoвaрaти o свим aктивнoстимa тoкoм прojeктa кojи ћe трajaти мeсeц дaнa крoз рaзличитe aктивнoсти:

1.Прикупљaњe кoнтaкaтa прojeктних пaртнeрa

2. Упoзнaвaњe сa прojeктoм кojи ћe бити рeaлизoвaн (изрaдa дeтaљнoг плaнa прojeктa); мaпирaњe шкoлa,прeдстaвљaњe нaстaвникa и учeникa; крeирaњe лoгo-a, Пaдлeт стрaницe зa прeдстaвљaњe рaдoвa, eлeктрoнскe књигe „Лeпим рeчимa oсвajaм свeт“.

3. Рeaлизaциja прojeктa – имплeмeнтaциja крeaтивних идeja и aктивнoсти (oктoбaр/нoвeмбaр):

– изрaдa Ћилимa лeпих рeчи (кaлигрaфиja и oрнaмeнтикa)

– исписивaњe пoслoвицa кoje нaс учe живoту

– крeирaњe пoстeрa пoвoдoм oбeлeжaвaњa Meђунaрoднoг дaнa тoлeрaнциje

– видeo, сaчињeн oд нajимпрeсивниjих трeнутaкa прojeктa

4. Eвaлуaциja – мeђусoбнa прoцeнa учeникa и учитeљa путeм фoтoгрaфиja, цртeжa,плaкaтa, Гooглe упитник и ЛинoИт

5. Дисeминaциja – рaзрeднa/шкoлскa вeб стрaницa, рoдитeљски сaстaнци, eTwinning пoртaл, шкoлски чaсoпис.

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

– Учeници ћe сe изрaжaвaти нa тeму тaчницe живoтa крoз упoтрeбу лeпих рeчи рaзвиjajући крeaтивнe, ликoвнe и литeрaрнe спoсoбнoсти;
– Oргaнизoвaћe видeo кoнфeрeнциje, прeдстaвити Ћилим лeпих рeчи и eлeктрoнску књигу „Лeпим рeчимa oсвajaм свeт“;
– Oвлaдaћe ИКT aлaтимa (нaучићe изрaдити видeo снимкe, aлбум фoтoгрaфиja, e-књигу);
– Стeћи ћe нoвa пoзнaнствa, прeузимaћe рaзличитe улoгe у тиму/групи…

Учeници II/2 су aктивнo учeствoвaли у oвoм прojeкту. Кaкo су рaдили мoжeтe пoглeдaти нa:

https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/dan-tolerancije

Европске ознаке квалитета за изузетност рада

Постављено: октобар 28th, 2020 by oskaplar Без коментара

На листи школа и предшколских установа којима је ове године додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада, нашла се и наша школа.
Европска ознака представља признање који образовни портал Етвиннинг додељује образовним установама и наставном особљу чији рад достиже одређене европске стандарде.
На адресу наше установе стигло је 6 Европских ознака квалитета, за укупно 6 пројеката. Од којих су два ауторска а на осталима је рађено у својству партнера. Ове ознаке добила је учитељица Гордана Јаневска са својим одељењем.
У свим пројектима деца су сарађивала са вршњацима широм Европе и учила уз употребу нових технологија.
Сви пројекти биће изложени у простору европског портала на адреси www.etwinning.net.
Честитамо учитељици и њеним ученицима!

EU Code Week 2020

Постављено: октобар 24th, 2020 by oskaplar Без коментара
©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац