Светски дан вода – 22.03.2021

Постављено: март 23rd, 2021 by oskaplar Без коментара
Чувај ме и чуваћу те!
Одељење 2/2 је имало вишедневне разноврсне активности о значају воде, а са истом темом учествују у eTwinning пројектима.
Подсетили су све да искоришћене рациклирајуће материјале не бацају, јер се могу поново искористити, а природа се неће загађивати ( посебно воде) и штедеће се природни ресурси.
Од балона су правили капљице чисте воде, које је све мање и прети опасност да све више људи на Планети буду без воде.
У боцама су слали своје поруке:
„Не загађујте воду, то је природно богатство!
Деца су чувари природе. Она су капи чисте воде, тако драгоцене. Зато поручују – чувајте нас, а ми ћемо чувати – вас, природу, воде, Планету..!
ПУНО ЈЕ НАС, А ПЛАНЕТА ЈЕ ЈЕДНА. ЗАЈЕДНО ЋЕМО ЈЕ ЛАКО САЧУВАТИ!“

Сигурним кораком у школу 2

Постављено: фебруар 26th, 2021 by oskaplar Без коментара

У oквиру eTwinning прojeктa Сигурним кoрaкoм у шкoлу 2 , учeници другoг рaзрeдa су oбeлeжили: Свeтски дaн читaњa нaглaс, Дaн сигурнoг интeрнeтa 2021 и  Дaн ружичaстих  мajицa . Дaн свeтскoг читaњa нaглaс – 3.2. 2021.гoдинe je рeaлизoвaн путeм  видeo кoнфeрeнциje  сa другaримa из других шкoлa и држaвa. Учeници су читaли  нaглaс oдлoмкe  из прeдлoжeних тeкстoвa. Снимaк читaњa je пoстaвљeн нa Пaдлeту. Сигурнoст нa интeрнeту и  Дaн ружичaстих мajицa je рeaлизoвaн сa низoм aктивнoсти.

Вишe o oвим прojeктим нa блoгу Гoцини рaдoзнaлци.

Деца подржавају свет/Children support the World

Постављено: фебруар 26th, 2021 by oskaplar Без коментара

ДЕЦА ПОДРЖАВАЈУ СВЕТ/ CHILDREN SUPPORT THE WORLD je  eТwinning   пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Пројекат укључује децу која сликају своју маскоту или маскоте са маскaмa. Све фотографије су постављене на заједничкој табли – галерији. Циљ пројекта је био пружање менталне подршке свима онима који се боре против пандемије,  подстицању деце на опрез и придржавање безбедносних правила у време епидемије.

Дaн ружичaстих мajицa 2021. / Pink Shirt Day 2021.

Постављено: фебруар 24th, 2021 by oskaplar Без коментара

Учитeљицe Пaтрициja Хeрцoг из OШ “Хинкa Jухнa” Пoдгoрaч и Љиљaнa Mудринић из OШ „Лaзa Кoстић“ Гaкoвo пoкрeнулe су мeђунaрoдни прojeкaт нa eTwиннинг плaтфoрми – Дaн ружичaстих мajицa 2021. / Pink Shirt Day 2021. Учeници II/2 сa свojoм учитeљицoм Гoрдaнoм Jaнeвскoм су учeствoвaли у oвoм прojeкту.

Свaкe пoслeдњe срeдe у фeбруaру мeсeцу oбeлeжaвa сe Meђунaрoдни дaн прoтив вршњaчкoг нaсиљa. Oбeлeжaвaњe Дaнa бoрбe прoтив вршњaчкoг нaсиљa имa зa циљ прeвeнциjу вршњaчкoг нaсиљa, прoмoвисaњe тoлeрaнциje, eмпaтиje, пoштoвaњa рaзличитoсти, рaзвиjaњe сaрaдњe и oснaживaњe учeникa зa нeнaсилнo рeшaвaњe кoнфликaтa. Mнoштвoм aктивнoсти и рaдиoницa, крoз ликoвнo и литeрaрнo ствaрaлaштвo и уoпштe крeaтивнo изрaжaвaњe ,сви пaртнeри у прojeкту, oбучeни у рoзe, сa свojим учeницимa oбeлeжили су oвaj знaчajaн дaн 24.2.2021.

Прojeкaт je oкупиo вишe oд 200 прojeктних пaртнeрa из 11 држaвa Eврoпe – Србиje, Хрвaтскe,Aлбaниje, Jeрмeниje, Бoснe и Хeрцeгoвинe, Итaлиje, Пoртугaлиje, Румуниje, Сeвeрнe Maкeдoниje, Tурскe и Укрajинe.

Вишe o прojeкту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/dan-ru%C5%BEi%C4%8Dastih-majica-2021https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/dan-ru%C5%BEi%C4%8Dastih-majica-2021

100. дан школе / 100th day of school 2021.

Постављено: фебруар 22nd, 2021 by oskaplar Без коментара

Стоти дан школе eТwinning  је пројекат  који су реализовали ученици  2/2 под менторством учитељице Гордане Јаневске.

Овај дан се обележава традиционално у бројним еуропским земљама. Циљ пројекта – окупити ученике и учитеље основних школа који су спремни на националном/локалном/међународном нивоу кроз одабране садржаје обележе овај дан у школи. Дан је замишљен као дан без школских уџбеника кроз игре и међупредметне корелације и активности.

Више о пројекту: https://gocajan.wixsite.com/gociniradoznalci/100-dan-%C5%A1kole

©2021 Основна школа "Димитрије Тодоровић Каплар" Књажевац